Archive for Шумен

Във връзка с разширяване на дейността търсим: Контрольор, качество.

Задължения:

• Отговаря за спазване на утвърдените Страндарти и процедури;
• Извършва входящ,текущ и изходящ контрол по отношение на продуктите;
• Води записи на получените от тестовете и проверките резултати в определените за целта места;

Изисквания за длъжността:

• Изискване за образование – средно; специалности в област Химия – предимство;
• Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
• Предимство е опит на подобна позиция или на позиция лаборант;
• Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
• Личностни качества: умение за работа в екип, аналитичност и прецизност

Предлагаме:

• Работа в развиваща се компания;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурителното законодателство;
• Ваучери за храна в размер на 200 лв.;
• Безплатен транспорт;
• Атрактивна бонусна схема и социален пакет;
• Отлична работна среда;
• Млад и динамичен екип;

Read More

Търсим Инженер – поддръжка производство.

Задължения:

∙ Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях.
∙ Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието.
∙ Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването.
∙ Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране на производствените процеси и повишаване на ефективността.
∙ Следи за ефективно разпределение на натоварването на машините и работното оборудване.
∙ Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства.
∙ Участва в изработването на вътрешни актове на предприятието, касаещи здравословните и безопасни условия на труд. Следи за годишните измервания на фактори на работната среда, пожарна безопасност и други спомагателни дейности.
∙ Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на устройствата и оборудването.
∙ Присъства при приемането на строителни и ремонтни работи и дава указания на работниците за провеждането им.

Изисквания:

∙ Висше техническо образование
∙ Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙ Английски език;
∙ Компютърна грамотност – MS Office, CAD- програми
∙ Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More

Търсим Инженер – КИП и А.

Задължения:

∙ Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, енергетик, спец. КИП и А и снабдител.
∙ Поръчва части към контрагенти според нуждите.
∙ Участва в проектирането и въвеждането в експлоатация на нови машини и съоръжения или други технически решения за повишаване на ефективността заедно с мениджър производство, инженер развитие и главен механик.
∙ Организира и контролира състоянието на оборудването и дейността по поддръжката и ремонта на техническото оборудване в завода.
∙ Проследява и анализира продължителността и причините за престой и аварии на машините.
∙ Контролира външни фирми, свързани с проектни или ремонтни дейности.

Изисквания:

∙ Висше техническо образование
∙ Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙ Владеене на английски език;
∙ Компютърна грамотност – MS Office, CAD- програми
∙ Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More

Търсим Инженер – автоматизация на производството.

Задължения:

∙ Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет.
∙ Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети.
∙ Разработва концептуални решения по заданията на всеки продукт.
∙ Осъществява комуникация с външни фирми и служители на Фикосота Фууд с цел спазване на заданията на продуктите.
∙ Открива и проучва контрагенти с нужното know-how и технически възможности за обезпечаване на нуждите по заданията.
∙ Осъществява дейностите по чертане на производствени цехове и тяхното разпределение.
∙ Договаря условия за доставка на оборудване и услуги спрямо нуждите на всеки проект.
∙ Съгласува проектираните инсталации с всички заинтересовани
∙ Осъществява контрол върху изпълнението на поставените бюджети и срокове.
∙ Осъществява коректна разработка на проектния дизайн.
∙ Балансира работния обем между вътрешни и външни ресурси.
∙ Осигурява правилно балансиране между задания на разработка на нов продукт, бюджет, срокове, желание на клиента.
∙ Осигурява баланс между бързина на изпълнение и качество на изготвения проект/извършената работа.
∙ Разрешава конфликти между звената по веригата за доставки на проекта.
∙ Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект.
∙ От страна на отдела действа като лице за контакт с Длъжностното Лице по Защита на Данните във връзка със задачите, проектите и запитванията, свързани с осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на данните.
∙ Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни.

Изисквания:

∙Висше техническо образование или подходящо такова – машинен инженер;
∙Преимущество е техническо чертане, работа с AutoCad, 3D програми;
∙Аналитично мислене, което позволява да се ориентирате в информационния поток,
∙Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙Английски език – писмено и говоримо добро ниво;
∙Компютърна грамотност;
∙Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More

We are seeking highly motivated professional “Sales Development Representatives” to join our newly formed Inside Sales Team.

Main responsibilities:

• Identifying, qualifying, and generating leads in the assigned territory;
• Being the first point of contact for new prospects;
• Creating target prospects lists and identifying key players within defined accounts;
• Setting up quality meetings and appointments for Sales Executives;
• Responsible for boosting a first positive impression of the brand and services of the company;
• Performing regular follow-up calls, emails, and LinkedIn tasks and facilitating communication with decision-makers;
• Nurturing leads by educating and developing prospects until they are ready to speak with the Sales Executives;
• Qualifying leads using the company qualification frameworks;
• Collaborating with the Sales and Marketing teams to optimize outreach strategies and campaigns;
• Building strong relationships with the Sales Executives, collaborating with them to ensure the company’s goals and targets are met;
• Preparing weekly reports on activity outcomes and prospects’ feedback.

Candidate Requirements:

• Full fluency in English;
• Fluent in a second language as Italian, Spanish, or German will be considered a plus;
• At least 12 months in a similar SDR/BDR/MDR role selling B2B products or services – ideally to SME clients;
• Basic knowledge of IT products and services;
• Experience working with CRM software and diligent maintenance of records on it;
• Proficiency with LinkedIn;
• High-energy, proactivity, get-things-done attitude;
• Dynamic personality with emotional intelligence and communication skills across a variety of channels (email, social media, phone, etc.);
• Focused on consistently meeting or exceeding targets;
• Ready to learn constantly.

What we offer:

• Remuneration package with additional health coverage;
• Opportunity to work in a multinational team of professionals across IT, Sales & Marketing;
• Continuous learning;
• Flexible hours;
• Possibility to work from home (up to 2 days x week);
• Clear salary and compensation roadmap;
• Bonuses for a job well done;
• A clear career path with the possibility to grow within the Sales organization.

Read More

Търсим Монтьор, промишлено оборудване.

Описание на длъжността:

Изпълнение на технически задачи при монтиране, инсталиране, настройка и ремонт на машините и оборудването в производството.

Изисквания към кандидатите:

– Средно техническо образование;
– Техническа грамотност;
– Готовност за три сменен режим на работа;
– Способност за екипна работа;
– Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

– работа в бързоразвиваща се компания;
– вътрешнофирмено и външно обучение;
– трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
– безплатен транспорт;
– безплатно работно облекло;
– ежемесечна бонусна схема.

Read More

Търсим Техник – ел.обзавеждане на промишлено предприятие.

Описание на длъжността:

Осъществява дейности по поддръжка и периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машини и агрегати.
Изпълнение на технически задачи при монтиране, инсталиране, настройка и ремонт на машини и оборудване в производството.

Изисквания към кандидатите:

– Средно техническо образование;
– ІІІ-та квалификационна група по безопасност при работа по ел. обзавеждане с напрежение до 1000V;
– Техническа грамотност;
– Готовност за три сменен режим на работа;
– Способност за екипна работа;
– Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

– Работа в бързоразвиваща се компания;
– Вътрешнофирмено и външно обучение;
– Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
– Безплатен транспорт;
– Безплатно работно облекло;
– Ежемесечна бонусна схема.

Read More

Търсим Механик.

Основна цел на ролята:

Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжка.
Извършва периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите, за които отговоря.
Отчита резултатите от своята дейност.

Задължения:

– Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжката въз основа на плана за поддръжка, съгласуван с плана за производство.
– Контролира и отговаря за използването на подотчетните му материалните ресурси свързани с поддръжка и ремонт.
– Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешнофирмени документи, свързани с поддръжката на машините и съоръженията.
– Осигурява правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности.
– Изготвя план, организира и контролира периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите за които отговоря.
– Изготвя инструкциите за планови профилактики и следи за тяхното изпълнение.

Изисквания към кандидатите:

– Средно техническо образование;
– Техническа грамотност;
– Готовност за три сменен режим на работа;
– Способност за екипна работа;
– Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

– Работа в бързоразвиваща се компания;
– Вътрешнофирмено и външно обучение;
– Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
– Безплатен транспорт;
– Безплатно работно облекло;
– Ежемесечна бонусна схема.

Read More

Търсим Специалист Логистика.

Задължения:

Приема и обработва поръчки от клиенти
Създава първични счетоводни документи в ERP система
Изготвя документи за експедиция на стоките
Води активна комуникация с производствените звена , склада и клиентите на компанията.

Изисквания:

Английски език – писмено и говоримо; втори чужд език – предимство
Компютърна грамотност Word; Excel; Microsoft Office
Подходящо висше образование
Опит на подобна позиция – предимство

Умения:

Организираност, инициативност, отговорност
Комуникативност и умения за работа в екип
Умение за работа в динамична среда

Специфика на длъжността:

Пълен работен ден
Експертен персонал без ръководни функции

Read More

Търсим Инженер Подръжка на производство.

Описание на длъжността:

Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях.
Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието.
Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването.
Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране на производствените процеси и повишаване на ефективността.
Следи за ефективно разпределение на натоварването на машините и работното оборудване.
Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства.
Участва в изработването на вътрешни актове на предприятието, касаещи здравословните и безопасни условия на труд.
Следи за годишните измервания на фактори на работната среда, пожарна безопасност и други спомагателни дейности.
Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на устройствата и оборудването.
Присъства при приемането на строителни и ремонтни работи и дава указания на работниците за провеждането им.

Изисквания:

Висше техническо образование
Познания и опит в електрониката и електротехниката;
Владеене на английски език – писмено и говоримо;
Компютърна грамотност – MS Office, CAD- програми
Шофьорска книжка;

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
Атрактивна бонусна схема;
Социален пакет;

Read More

Търсим Инженер Автоматизация.

Задължения:

• Планира, организира и контролира работата на машини и съоръжения с цел навременна, бърза и ефективна дейност по поддръжка на машини, съоръжения и друго оборудване.
• Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, Енергетик, спец. КИП и А и Снабдител.
• Поръчва части към контрагенти според нуждите.
• Участва в проектирането и въвеждането в експлоатация на нови машини и съоръжения или други технически решения за повишаване на ефективността заедно с Мениджър производство, Инженер развитие и Главен механик.
• Организира и контролира състоянието на оборудването и дейността по поддръжката и ремонта на техническото оборудване.
• Проследява и анализира продължителността и причините за престой и аварии на машините.
• Контролира външни фирми, свързани с проектни или ремонтни дейности.
• Проследява протичането на производствените процеси и комуникира със служителите, използващи оборудването, с цел повишаване на ефективността и подобряване на условията на труд.
• Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа, в смисъла на дейността на отдела.

Изисквания:

• Образование: Висше техническо.
• Трудов стаж : 2 години предишен опит на подобна позиция.
• Познания по механика свързани с основните характеристики, устройството и действието на видовете индустриални машини и системи.
• Познания свързани с контролиране на техническото състояние на индустриалните машини и системи, енергийните съоръжения, технологичното оборудване и системите за управление.
• Познания за разчитане на монтажни чертежи, електрически схеми и спецификации.
• Познания за начините и средствата за измерване и отчитане на извършената работа.
• Познания относно нормативните документи свързани с длъжността.
• Познания за четене на електронни и пневматични схеми и чертежи на машини.
• Умения: Водене на преговори, разрешаване на проблеми, стриктност, прецизност, отговорност, аналитичност.
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office, CAD програми .
• Владеене на чужди езици: Английски език- ниво C1 по ЕЕР.
• Специализация и/или допълнителна квалификация: Шофьорска книжка

Какво можем да ви предложим:

• Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
• Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More

We are looking for: a PRODUCTION EXCELLENCE MANAGER.

The main purpose of the role is: Monitor and improve the company’s organizational processes to make them as efficient as possible. Research and analysis feature heavily in this role, as continuous improvement managers map out all workflows, remove waste and low-value activities, and recommend solutions.

Main duties and responsibilities:

• Analyze existing business processes to find opportunities for improvement as well as losses, which they troubleshoot further to determine root causes.
• Act as an internal consultant, developing short- and long-term strategies for the organization and incorporating different kinds of corporate practices. Facilitate progress and reduce costs, both in terms of sales and workflow inefficiencies.
• Coordinate and lead key projects for improvement across all levels of the organization.
• Establish measurable standards at the start of a project and then compare actual project results against these.
• Serve as a coach who coordinates workshops and team pieces of training, openly sharing their guidance and technical expertise and ensuring that learning resources are widely available.
• Lead special projects as required.

Requirements:

Skills:
Analytical thinking, team management, coaching, initiative, problem-solving, planning and prioritizing, negotiation, flexibility, leadership, self-confidence and ability to convince, positive attitude to any changes, teamwork

Education:
Master and/ or bachelor’s degree – Engineering, Business or a related field

Work experience:
Five years of professional experience in a similar position

Computer literacy and technical skills:
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) – proficiency level; Kaizen tools (such as value stream maps, fishbone diagrams, or kaizen newspapers); Business process management software
Foreign languages: English – C1/C2 on CEFR

Specialization and/or additional qualification:
Certifications in continuous improvement methodologies such as Six Sigma, Accelerated Root Cause, or related

We offer you:

• Development possibilities in a fast-growing company with leading market positions
• Payment – adequate to your efforts and achievements
• Flexibility with working hours
• Friendly, informal and relaxed environment provided by a team of professionals with different experience

Read More
Menu