Archive for Шумен

Търсим Специалист, маркировки.

Задължения:

• Организира и поддържа база данни с актуалните маркировки за всеки пазар;
• Внедрява в производството нови маркировки;
• Подготвя и проверява необходимите маркировки преди стартиране на производствения процес;
• Информира своевременно производството в случай на невъзможност или забава;
• Проследява наличностите на всички материали, свързани с дейността по маркиране на продуктите и при нужда изготвя заявка към отдел Доставки;
• Информира отговорните за планирането на производството при евентуални проблеми, свързани с изпълнението на поръчките;

Изисквания за длъжността:

• Средно или висше образование
• Компютърна грамотност и технически умения отлични: MS Office (Word, Colos, Clarisoft, Nicelabel, Excel, Power Point, Outlook);
• Владеене на чужди езици: Препоръчително английски език;
• Умения: Лоялност, дисциплинираност, отговорност;
• Готовност за работа на смени – 1-ва и 2-ра смяна;

Предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Заплащане адекватно на вложените усилия и постижения;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Ваучери за храна в размер 200 лв.;
• Атрактивна бонусна схема;
• Социален пакет;

Read More

Търсим Специалист КИП И А.

Задължения и отговорности:

Експлоатация на електрическата част и КИП и А на съоръженията, пряко свързани с производствения процес и производствените линии;
Поддръжка на електрическата част на оборудването и КИП и А в работоспособно и безотказно състояние с цел ефективно използване на производствените линии;
Работа с честотни и серво управления;
Работа със сензори (ултразвукови, индуктивни, оптични, лазерни и др.);
Работа с индустриални контролери;
Знания и опит в разчитането на електрически схеми;
Реализиране на нови проекти за оптимизиране производственото оборудване;

Нашето предложение:

Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати;
Възможност за придобиване на нови знания и развитие сред екип от професионалисти;
Запознаване с най-добрите практики в областта поддръжка и обслужване на КИП и А на производствени линии;
Пакет от социални придобивки, сред които: ваучери за храна, фирмено работно облекло, допълнително здравно осигуряване;

Изисквания:

Средно/Средно специално образование с технически профил или специалност Електроника и/или Автоматизация на производството;
Опит/познания в настройване и програмиране на измервателни уреди, процеси и системи за електрозадвижвания;
Притежание на най-малко трета квалификационна група по електробезопасност;
Гъвкавост и инициативност;

Read More

Търсим Водач на мотокар.

Задължения:

Извършва товаро-разтоварни дейности с мотокар, свързани с пряката дейност на компанията;
Отговаря за изпълнение на поставения производствен график;
Спазва технологичния процес;
Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми

Изисквания към кандидатите:

Средно образование;
Свидетелство за управление на МПС, мотокари, кари
Способност за екипна работа;
Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждениe;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
Ваучери за храна в размер 200 лв.;
Безплатен транспорт;
Атрактивна бонусна схема;
Допълнителни социални придобивки;

Read More

We are looking for a Production Manager.

The main purpose of the role:

Organizes and guides their team to ensure the efficient running of the production processes in the productions entrusted to him, ensuring compliance with safety and work rules, technically efficient operation of equipment, compliance with technological parameters, implementation of the set production program, and ensures that the team complies with all the requirements of the labor code and applicable regulations and internal rules.

Key Duties and Responsibilities:

Manages, organizes, and controls the production process to maximize quality at minimum cost OR Monitors and analyses the costs of the operations to;
Regularly reviews the results and performance of subordinate departments with the team to improve performance, implementing corrective action with the team if a performance indicator deteriorates;
Initiates and justifies the creation of projects (organizational and technical) for the company’s development prospects, increasing efficiency in production, staff selection, and improving working and safety conditions, together with the technical team or independently;
Ensures the proper and efficient operation of production facilities by coordinating with the Planning Department on long-term production plans, line capacities, and their utilization;
Monitors the efficient and quality work of manufacturing workers, being responsible for their proper and continuous engagement;
Monitors technical and organizational innovations both in the market and with competitors;
Responsible for subordinate team development – regular feedback from team leaders to their team, timely performance review, execution of set development plans on the different layers in the team;
Ensures compliance with all internal company documents concerning the quality of production and the raw materials and compliance with all national standardization requirements related to the production process;

Required skills:

Minimum of 5 years as a production supervisor or a related activity;
Master`s Degree, advance in the field of Technical Education;
Experience in managing multiple simultaneous improvement projects and project teams;
Leadership and mentoring skills;
Proficiency in English – B2/C1;
Excellent knowledge of the nomenclature and technical characteristics of the production, the services offered, and the organization of the warehouse;
Knowledge of the construction and technological documentation;
Analytical personality;

Welcoming benefits of being an employee of ours:

Friendly and positive company environment with non-formal communication;
To be part of a young, ambitious, modern & fast-paced organization;
Opportunity for fast learning, development, and expanding experience;
Team activities, team buildings;
Competitive rewards and food vouchers;

Read More

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим Счетоводител.

Отговорности:

• Приема и обработва първични счетоводни документи, спазвайки законовите и фирмените изисквания.
• Води възложените сметки, които обработва с цел навременно и точно плащане на доставчици, формиране на себестойност на продукция, коректно и своевременно отразяване на фирмените счетоводни операции.
• Активно участва във въвеждането на нова ERP система на компанията, познава системата и нейните функционалности в контекста на текущата си работа, дава препоръки и сигнализира за отклонения.
• Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи, за тяхното съответсвие с нормативните изисквания за наличие на раквизити, и основание за признаване на съответните разходи/приходи.
• Отговаря за вярността и коректността на информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.
• Подпомага Главен счетоводител при изготвянето на Годишните финансови отчети, както и при изготвянето на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси и годишния баланс на предприятието.
• Извършва проверки по извлечения и справки от аналитични и синтетични сметки с цел проверка и потготовка на данни за статистически отчети и формуляри.
• Следи разчетите с търговските партньори и извършва необходимите счетоводни операции по прихващане, уточняване и коригиране на същите.
• Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности.
• Оказва съдействие на проверяващите органи при наличието на данъчни и митнически проверки във фирмата.
• В зависимост от поставените задачи – обработва вносни митнически декларации, протоколи, фактури и други данъчни документи, води касова книга, създава или участва в одобрение на платежни нареждания, създава или обработва първични и вторични счетоводни документи, участва в периодичното и годишно приключване, участва в изготвянето на данъчни отчети, изготвя справки и отчети.
• Информира се за промени в данъчните закони и прилага наученото в работа.
• Участва в организираните вътрефирмени обучения.

Изисквания към кандидатите:

• Висше икономическо образование – Счетоводство и контрол, Финанси.
• Опит на позиция Счетоводител минимум 3 години.
• Опит със счетоводен софтуер.
• Отлична компютърна грамотност.
• Познаване на действащото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство.
• Отговорност, комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания.
• Вътрешнофирмени и външни обучения.
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.
• Атрактивен социален пакет.
• Млад и динамичен екип.
• Отлична работна среда.

Read More

Търсим Машинен оператор – хлебни изделия.

Описание на длъжността:

• Произвежда продукти при стриктно спазване на утвърдените инструкции, въз основа на графика за производство.
• Привежда в готовност за работа и поддържа изправността на машината, съгласно работните инструкции за експлоатация
• Отговаря за поверената му машина, и отстранява своевременно проблеми, възникнали по машината, ако е в неговата компетенция
• Точно и добросъвестно изпълнение на основните функции и задачи при най-стриктно спазване на трудовата дисциплина и вътрешните правила на труда

Изисквания към кандидатите:

• Средно образование
• Готовност за работа на смени
• Способност за екипна работа
• Опит на подобна позиция – предимство

Ние предлагаме:

• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство
• Ваучери за храна 200лв
• Безплатен транспорт
• Атрактивна бонуси
• Модерна работна среда
• Безплатно работно облекло

Read More

Търсим Машинен оператор – смесване.

Описание на длъжността:

Отговаря за изпълнение на поставеният производствен график;

Спазва технологичния процес;

Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

Изисквания към кандидатите:

Средно образование;

Техническа грамотност;

Готовност за работа на три смени;

Способност за екипна работа;

Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;

200 лв. ваучери за храна;

Вътрешнофирмено обучение;

Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Атрактивна бонусна схема;

Безплатен транспорт;

Безплатно работно облекло;

Read More

Търсим Лаборант.

Задължения и отговорности:

Извършва физични и физикохимични анализи, тестове за стабилност и приложни тестове на съществуващи, нови и конкурентни продукти;
Участва в разработването и внедряването на нови тестови методи;
Сравнява проби със стандарти и спецификации;
Събира данни и параметри чрез провеждане на анализ на проби;
Обработва и съхранява резултати от проведените тестове;
Отговаря за поддържката на химикали, оборудването за R&D и зоните, използвани от лабораторията, в съответствие с указанията за безопасност;
Участва в проекти и задачи, възложени от колегите от отдела за R&D;

Изисквания за длъжността:

Изискване за образование – висше или средно; специалности в област Химия – предимство;
Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
Предимство е опит на подобна позиция или на позиция контрольор на качеството;
Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
Личностни качества: умение за работа в екип, комуникативност, лоялност;

Ние предлагаме:

Работа в развиваща се компания;
Млад и динамичен екип;
Отлична работна среда;
Ваучери за храна – 200 лв.
Трудов договор, съгласно българското законодателство;
Атрактивна бонусна схема и социален пакет;

Read More

We are looking for an experienced Lean Project Leader.

The Lean Expert will be responsible for ensuring ongoing implementation of the company procedures by Lean initiative which will ensure the effective implementation and maintenance of effort.
The initiatives that our Lean Project Leader will be leading will be programs for integrating the Lean principles, values, philosophies, and continuous improvement tools by coaching and guiding operators on multiple projects by the company`s principles.

Main Responsibilities:

Conducting training and mentoring practices related to the implementation of the LEAN methodology through LEAN tools, processes, and thinking;
Developing, leading, and implementing Lean initiatives using tools including 6S, Visual management, Kanban, Poka Yoke, Visual factory, Kaizen, SMED, and Heijunka as well as the processes associated with auditing said projects;
Participating in and initiating projects to improve the safety, on-time delivery, quality, productivity, and efficiency of production and manufacturing processes;
Initiating and leading Lean projects, related to improvements of the company’s eight types of waste;
Conducting cost reduction analysis, planning and allocating resources, and prioritizing Lean projects;
Proactive involvement in managing constraints, production flows, workplace organization, and reducing unproductive time;
Mentor best practices for sharing internal company processes;
Supporting all Lean projects in the organization and manufacturing area;
Supporting existing internal processes and improving and adapting where and when necessary, the implementation of the Lean process to improve the integrated quality management system;

Requirements and Necessary Skills:

Understanding of Lean and Six Sigma methodology & tools;
Experience in operational functions such as manufacturing, quality, validation, and supply chain would be considered an asset;
Bachelor’s or master’s degree in mechanics or engineering (or equivalent);
Confidence in project management and excellent time management skills;
Excellent presentation skills;
Fluency in English is an advantage;
Very good computer literacy;

Welcoming benefits of being an employee of ours:

Friendly and positive company environment with non-formal communication;
To be part of a young, ambitious, modern & fast-paced organization;
Opportunity for fast learning, development, and expanding experience;
Team activities, team building;
Competitive rewards and food vouchers;

Read More

Търсим Пакетировач за склад – готова продукция.

Описание на длъжността:

Отговаря за изпълнение поставения производствен график.
Спазва технологичния процес.
Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

Изисквания към кандидатите:

Техническа грамотност;
Готовност за работа на смени;
Способност за екипна работа;
Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждениe;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Read More

Търсим Специалист логистика с румънски език.

Задължения:

Приема и обработва поръчки от клиенти
Създава първични счетоводни документи в ERP система
Изготвя документи за експедиция на стоките
Води активна комуникация с производствените звена, склада и клиентите на компанията

Изисквания:

Румънски език – писмено и говоримо;
Английски език – писмено и говоримо;
Компютърна грамотност Word; Excel; Microsoft Office
Подходящо висше образование
Опит на подобна позиция – предимство

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждениe;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.

Read More

Търсим Машинен оператор.

Описание на длъжността:

Отговаря за изпълнението на поставения производствен график.
Спазва технологичния процес.
Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

Изисквания към кандидатите:

Средно образование;
Техническа грамотност;
Готовност за работа на три смени;
Способност за екипна работа;
Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждениe;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Read More

Търсим Организатор, обработка на производствена информация.

Задължения:

• Организира и поддържа база данни с актуалните маркировки за всеки пазар;
• Внедрява в производството нови маркировки;
• Подготвя и проверява необходимите маркировки преди стартиране на производствения процес.
• Информира своевременно производството в случай на невъзможност или забава;
• Проследява наличностите на всички материали, свързани с дейността по маркиране на продуктите и при нужда изготвя заявка към отдел Доставки;
• Информира отговорните за планирането на производството при евентуални проблеми, свързани с изпълнението на поръчките;
• Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа;
• Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни;

Изисквания:

• Познания на законодателството и изискванията за маркиране на артикули в листата на компанията;
• Лоялност, дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, работа в екип;
• Средно техническо или висше образование;
• Минимум 1 година релевантен опит;
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office, Colos, Clarisoft, Nicelabel;
• Владеене на английски език- ниво B2 по ЕЕР;
• Шофьорска книжка;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Мотивиращо възнаграждениe;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.

Read More

Търсим: Началник Смяна.

Задължения:

• Отговаря за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд за поверените му служители;
• Ръководи, организира и контролира производствения процес въз основа на сменния план за производството;
• Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешно фирмени документи, свързани с производството;
• Организира правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности;
• Организира ефективната и качествена работа на работещите в цеха, като отговаря за тяхната правилна и непрекъсната заетост;
• Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията;
• Осигурява качеството на произвежданата продукцията;
• Организира осигуряването на материали, заготовки и детайли в тясна връзка с началник склад суровини и материали и отдел техническа поддръжка;
• Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология;
• Отчита разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация;
• Отчита производствената ефективност за смяната;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
• Осигурява правилното и безопасно използване и съхранени на всички суровини въз основа на MSDS и Технически спецификации;
• Отговаря за спазване на регламентираните технологични изисквания при производствените процеси;
• Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа;

Изисквания:

• Умения за ръководене на хора, комбинативност, отговорност, внимание към детайла, прецизност;
• Средно или висше образование – с предимство Технолог – ХВП;
• Минимум три години трудов стаж;
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
• Владеене на чужди езици – препоръчително английски език – В1;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Мотивиращо възнаграждениe;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.

Read More

Търсим Инженер, производство/проекти.

Задължения:

• Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет;
• Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети;
• Разработва концептуални решения по заданията на всеки продукт;
• Осъществява комуникация с външни фирми и служители с цел спазване на заданията на продуктите;
• Открива и проучва контрагенти с нужното know-how и технически възможности за обезпечаване на нуждите по заданията;
• Осъществява дейностите по чертане на производствени цехове и тяхното разпределение;
• Договаря условия за доставка на оборудване и услуги спрямо нуждите на всеки проект;
• Съгласува проектираните инсталации с всички заинтересовани в и извън него;
• Осъществява контрол върху изпълнението на поставените бюджети и срокове;
• Осъществява коректна разработка на проектния дизайн;
• Балансира работния обем между вътрешни и външни ресурси;
• Осигурява правилно балансиране между задания на разработка на нов продукт, бюджет, срокове, желание на клиента;
• Осигурява баланс между бързина на изпълнение и качество на изготвения проект/извършената работа;
• Разрешава конфликти между звената по веригата за доставки на проекта;
• Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект;
• От страна на отдела действа като лице за контакт с Длъжностното Лице по Защита на Данните във връзка със задачите, проектите и запитванията, свързани с осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на данните;
• Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни;

Изисквания:

• Технически познания, относно изготвяне и оформяне на инвестиционни предложения;
• Презентационни умения, бизнес комуникация, умения за убеждаване;
• Образование: Висше техническо;
• Трудов стаж: 2 години на сходна позиция;
• Компютърна грамотност и технически умения: Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Auto CAD; Visio; 3D drawing software;
• Владеене на чужди езици: Английски език – ниво C1 по ЕЕР;
• Компетенции: комуникация, професионализъм, партньорство;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Мотивиращо възнаграждениe;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Read More

Във връзка с разширяване на дейността търсим: Контрольор, качество.

Задължения:

• Отговаря за спазване на утвърдените Страндарти и процедури;
• Извършва входящ,текущ и изходящ контрол по отношение на продуктите;
• Води записи на получените от тестовете и проверките резултати в определените за целта места;

Изисквания за длъжността:

• Изискване за образование – средно; специалности в област Химия – предимство;
• Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
• Предимство е опит на подобна позиция или на позиция лаборант;
• Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
• Личностни качества: умение за работа в екип, аналитичност и прецизност

Предлагаме:

• Работа в развиваща се компания;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурителното законодателство;
• Ваучери за храна в размер на 200 лв.;
• Безплатен транспорт;
• Атрактивна бонусна схема и социален пакет;
• Отлична работна среда;
• Млад и динамичен екип;

Read More

Търсим Инженер – поддръжка производство.

Задължения:

∙ Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях.
∙ Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието.
∙ Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването.
∙ Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране на производствените процеси и повишаване на ефективността.
∙ Следи за ефективно разпределение на натоварването на машините и работното оборудване.
∙ Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства.
∙ Участва в изработването на вътрешни актове на предприятието, касаещи здравословните и безопасни условия на труд. Следи за годишните измервания на фактори на работната среда, пожарна безопасност и други спомагателни дейности.
∙ Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на устройствата и оборудването.
∙ Присъства при приемането на строителни и ремонтни работи и дава указания на работниците за провеждането им.

Изисквания:

∙ Висше техническо образование
∙ Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙ Английски език;
∙ Компютърна грамотност – MS Office, CAD- програми
∙ Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More

Търсим Инженер – КИП и А.

Задължения:

∙ Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, енергетик, спец. КИП и А и снабдител.
∙ Поръчва части към контрагенти според нуждите.
∙ Участва в проектирането и въвеждането в експлоатация на нови машини и съоръжения или други технически решения за повишаване на ефективността заедно с мениджър производство, инженер развитие и главен механик.
∙ Организира и контролира състоянието на оборудването и дейността по поддръжката и ремонта на техническото оборудване в завода.
∙ Проследява и анализира продължителността и причините за престой и аварии на машините.
∙ Контролира външни фирми, свързани с проектни или ремонтни дейности.

Изисквания:

∙ Висше техническо образование
∙ Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙ Владеене на английски език;
∙ Компютърна грамотност – MS Office, CAD- програми
∙ Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More

Търсим Инженер – автоматизация на производството.

Задължения:

∙ Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет.
∙ Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети.
∙ Разработва концептуални решения по заданията на всеки продукт.
∙ Осъществява комуникация с външни фирми и служители на Фикосота Фууд с цел спазване на заданията на продуктите.
∙ Открива и проучва контрагенти с нужното know-how и технически възможности за обезпечаване на нуждите по заданията.
∙ Осъществява дейностите по чертане на производствени цехове и тяхното разпределение.
∙ Договаря условия за доставка на оборудване и услуги спрямо нуждите на всеки проект.
∙ Съгласува проектираните инсталации с всички заинтересовани
∙ Осъществява контрол върху изпълнението на поставените бюджети и срокове.
∙ Осъществява коректна разработка на проектния дизайн.
∙ Балансира работния обем между вътрешни и външни ресурси.
∙ Осигурява правилно балансиране между задания на разработка на нов продукт, бюджет, срокове, желание на клиента.
∙ Осигурява баланс между бързина на изпълнение и качество на изготвения проект/извършената работа.
∙ Разрешава конфликти между звената по веригата за доставки на проекта.
∙ Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект.
∙ От страна на отдела действа като лице за контакт с Длъжностното Лице по Защита на Данните във връзка със задачите, проектите и запитванията, свързани с осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на данните.
∙ Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни.

Изисквания:

∙Висше техническо образование или подходящо такова – машинен инженер;
∙Преимущество е техническо чертане, работа с AutoCad, 3D програми;
∙Аналитично мислене, което позволява да се ориентирате в информационния поток,
∙Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙Английски език – писмено и говоримо добро ниво;
∙Компютърна грамотност;
∙Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More

Търсим Монтьор, промишлено оборудване.

Описание на длъжността:

Изпълнение на технически задачи при монтиране, инсталиране, настройка и ремонт на машините и оборудването в производството.

Изисквания към кандидатите:

– Средно техническо образование;
– Техническа грамотност;
– Готовност за три сменен режим на работа;
– Способност за екипна работа;
– Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

– работа в бързоразвиваща се компания;
– вътрешнофирмено и външно обучение;
– трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
– безплатен транспорт;
– безплатно работно облекло;
– ежемесечна бонусна схема.

Read More

Търсим Техник – ел.обзавеждане на промишлено предприятие.

Описание на длъжността:

Осъществява дейности по поддръжка и периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машини и агрегати.
Изпълнение на технически задачи при монтиране, инсталиране, настройка и ремонт на машини и оборудване в производството.

Изисквания към кандидатите:

– Средно техническо образование;
– ІІІ-та квалификационна група по безопасност при работа по ел. обзавеждане с напрежение до 1000V;
– Техническа грамотност;
– Готовност за три сменен режим на работа;
– Способност за екипна работа;
– Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

– Работа в бързоразвиваща се компания;
– Вътрешнофирмено и външно обучение;
– Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
– Безплатен транспорт;
– Безплатно работно облекло;
– Ежемесечна бонусна схема.

Read More

Търсим Механик.

Основна цел на ролята:

Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжка.
Извършва периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите, за които отговоря.
Отчита резултатите от своята дейност.

Задължения:

– Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжката въз основа на плана за поддръжка, съгласуван с плана за производство.
– Контролира и отговаря за използването на подотчетните му материалните ресурси свързани с поддръжка и ремонт.
– Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешнофирмени документи, свързани с поддръжката на машините и съоръженията.
– Осигурява правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности.
– Изготвя план, организира и контролира периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите за които отговоря.
– Изготвя инструкциите за планови профилактики и следи за тяхното изпълнение.

Изисквания към кандидатите:

– Средно техническо образование;
– Техническа грамотност;
– Готовност за три сменен режим на работа;
– Способност за екипна работа;
– Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

– Работа в бързоразвиваща се компания;
– Вътрешнофирмено и външно обучение;
– Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
– Безплатен транспорт;
– Безплатно работно облекло;
– Ежемесечна бонусна схема.

Read More

Търсим Инженер Подръжка на производство.

Описание на длъжността:

Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях.
Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието.
Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването.
Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране на производствените процеси и повишаване на ефективността.
Следи за ефективно разпределение на натоварването на машините и работното оборудване.
Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства.
Участва в изработването на вътрешни актове на предприятието, касаещи здравословните и безопасни условия на труд.
Следи за годишните измервания на фактори на работната среда, пожарна безопасност и други спомагателни дейности.
Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на устройствата и оборудването.
Присъства при приемането на строителни и ремонтни работи и дава указания на работниците за провеждането им.

Изисквания:

Висше техническо образование
Познания и опит в електрониката и електротехниката;
Владеене на английски език – писмено и говоримо;
Компютърна грамотност – MS Office, CAD- програми
Шофьорска книжка;

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
Атрактивна бонусна схема;
Социален пакет;

Read More

Търсим Инженер Автоматизация.

Задължения:

• Планира, организира и контролира работата на машини и съоръжения с цел навременна, бърза и ефективна дейност по поддръжка на машини, съоръжения и друго оборудване.
• Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, Енергетик, спец. КИП и А и Снабдител.
• Поръчва части към контрагенти според нуждите.
• Участва в проектирането и въвеждането в експлоатация на нови машини и съоръжения или други технически решения за повишаване на ефективността заедно с Мениджър производство, Инженер развитие и Главен механик.
• Организира и контролира състоянието на оборудването и дейността по поддръжката и ремонта на техническото оборудване.
• Проследява и анализира продължителността и причините за престой и аварии на машините.
• Контролира външни фирми, свързани с проектни или ремонтни дейности.
• Проследява протичането на производствените процеси и комуникира със служителите, използващи оборудването, с цел повишаване на ефективността и подобряване на условията на труд.
• Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа, в смисъла на дейността на отдела.

Изисквания:

• Образование: Висше техническо.
• Трудов стаж : 2 години предишен опит на подобна позиция.
• Познания по механика свързани с основните характеристики, устройството и действието на видовете индустриални машини и системи.
• Познания свързани с контролиране на техническото състояние на индустриалните машини и системи, енергийните съоръжения, технологичното оборудване и системите за управление.
• Познания за разчитане на монтажни чертежи, електрически схеми и спецификации.
• Познания за начините и средствата за измерване и отчитане на извършената работа.
• Познания относно нормативните документи свързани с длъжността.
• Познания за четене на електронни и пневматични схеми и чертежи на машини.
• Умения: Водене на преговори, разрешаване на проблеми, стриктност, прецизност, отговорност, аналитичност.
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office, CAD програми .
• Владеене на чужди езици: Английски език- ниво C1 по ЕЕР.
• Специализация и/или допълнителна квалификация: Шофьорска книжка

Какво можем да ви предложим:

• Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
• Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Read More
Menu