Archive for Ботевград

Tърсим СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ.

Основна цел на работата:

Анализ, изчисление и прогнозиране на производствен капацитет.

Основни задължения:

* Следи и анализира производственият капацитет и натовареността на производствените единици, отчитайки производствените поръчки, натовареността на операторите и оборудването в съответното производство.
* Отговаря за производственото нормиране, като синхронизира времето на операциите, на линиите и на процесите;
* Актуализира данните в системата SAP, както и модулите в отчетната система, свързани с производствения капацитет и операциите;
* Извършва анализ на ефективността на производствените линии и времето на операциите;
* Предоставя информацията на заинтересованите лица;
* Участва в поддържането и развитието на информационната система на производството;

Изисквания:

* Висше образование;
* Добра компютърна грамотност – владеене на Excel, PowerPoint и Word e задължително;
* С позитивна нагласа и с умения да работи както самостоятелно, така и в екип;
* Умения за разрешаване на проблеми и проявяване на гъвкавост при промяна на приоритетите;
* Отлични организационни умения и добри комуникативни умения;
* Английски език – ниво pre-intermediate (писмено и говоримо);
* Готовност за работа в производствена среда;
* Предишен опит в прогнозиране и анализиране на производствен капацитет се счита за предимство;

Условия:

* Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
* Редовна смяна;
* Осигурено обучение;

Read More

Търсим Оператор Метрология.

Основна цел на работата:

Да извършва операции по метрологичното осигуряване на фирмата, както и измервания за осигуряване качеството на продуктите.

Основни задължения:

• Да познава работните инструкции и работи в съответствие с тях;
• Да работи с измервателни средства и средства за контрол;
• Да извършва калибриране на различни видове ИС и контролни операции;
• Да уведомява прекия си ръководител в случай на регистрирано несъответствие;
• Да изпълнява служебните си задължения в съответствие с Политиката по качество и околна среда, дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата;
• Да познава и спазва стриктно Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания:

• Най-малко средно техническо образование;
• Добра компютърна грамотност – работа с MS Office – Word и Excel на много добро ниво;
• Умения за работа с чертежи;
• Умения за работа с различни измервателни средства – мултиметър, манометър, микроскоп, калибър, микрометър, термометър, шумомер, индикаторен часовник,силомер и др.
• Познаване на физическите величини – електрически, геометрични, оптични, в областа на акустиката, маса, налягане, температура, 3D измервателна машина и т.н.
• Познания в областта на метрологията и калибриране на измервателно оборудване (обхват, точност, разделителна способност и т.н.);
• Ползване на английски език на ниво „Beginners” според стандартите на компанията;
• Познания на статистически методи за анализ на измервателните средства – MSA, SPC и др. (повторяемост, възпроизводимост, пригодност и др.);
• Познания по системи за управление на качеството като ISO TS 16949, ISO 14001 се счита за сериозно предимство;
• Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

• Мотивиращо възнаграждение;
• Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
• Фирмено обучение;

Read More

Търсим Оператор качество.

Основна цел на работата:

Да извършва контролни операции по осигуряване на качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията на клиента и системата по качество.

Основни задължения:

Да познава работните инструкции и да работи в съответствие с изискванията, заложени в тях ;
Да работи с контролното оборудване;
Да извършва контролни операции и да отразява резултатите от тях в съответните документи (бланки за контрол, технологични фишове,сертификати);
Да попълва и поддържа базата с данни от контролните операции, съхранявани на WEB сървъра;
Да попълва и поддържа базата с данни за бракуваните компоненти и модули;
Да поддържа актуална и ежедневна информация за констатираните несъответствия на специално обособените за тази цел места и/или информационни табла;
Да участва в обучението на операторите касаещо критериите за качество, заложени в работните инструкции и стандартите за качество, с които работи фирмата;
В случай на регистрирано несъответствие, да уведомява прекия си ръководител, екип по проекта и началник-смяна;
Да извършва обработка на несъответстваща продукция и съхраняване на брака до унищожаването му;

Изисквания:

Средно техническо образование – в сферата на електрониката е предимство;
Минимум 2 г. опит в производство на електроника;
Познания на стандартите по качество ISO 9001, IATF 16949;
Умения за работа с чертежи;
Умения за работа с MS Officе – владеене на MS Excel е сериозно предимство;
Английски език – начално ниво (познания по технически английски са плюс);
Умения за работа в екип и под напрежение;
Готовност за работа на смени и даване на дежурства при нужда;
Познания за компоненти и материали от електронната промишленост е предимство.

Предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително медицинско осигуряване;
Фирмено обучение.

Read More

Във връзка с разширяване на екипа търсим ОПЕРАТОР ВХОДЯЩ КОНТРОЛ.

Основна цел на работата:

Да извършва контролни операции по входящия контрол на компоненти и материали за електронното ни производство, съгласно изискванията на системата по качество и околната среда.

Основни задължения:

Да извършва операции по входящ контрол на компоненти спрямо работните инструкции;

Да работи с контролно-измервателно оборудване;

При установяване на несъответствие на доставените компоненти/материали да уведомява прекия си ръководител;

Изисквания:

Средно техническо образование – в сферата на електрониката е предимство;

Минимум 2 г. опит в производство на електроника;

Познания на стандартите по качество ISO 9001, IATF 16949;

Умения за работа с чертежи;

Умения за работа с MS Officе – владеене на MS Excel е сериозно предимство;

Английски език – начално ниво (познания по технически английски са плюс);

Умения за работа в екип и под напрежение;

Готовност за работа на смени и даване на дежурства при нужда;

Познания за компоненти и материали от електронната промишленост е предимство.

Предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително медицинско осигуряване;

Фирмено обучение;

Read More
Menu