Sofia
Постоянна

Търсим Специалист ТРЗ и администриране на персонал.

Основна цел на работата: Да подпомага управлението и организацията на ТРЗ процесите, с фокус върху дейности администриране на персонал и участие в обработка на трудовите възнаграждения.

Задължения:

Администриране на персонала – участие в изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори;
Актуализиране на необходимата информация в поддържаните регистри и системи за администриране на персонала;

Работа с електронен подпис – обявяване на трудови договори, допълнителни споразумения и прекратявания на трудови договори в НАП;
Обработка на трудови възнаграждения – участва при събиране, обработване и изпращане на данни и документи, свързани с трудови възнаграждения на персонала – проверява коректността на болнични, майчинство, платен/неплатен отпуск и наличието на всички реквизити;
Участва при проверка на графици за работа и присъствени форми при сумирано изчисляване на работното време;
Изготвя заповеди за време на дежурство и време на разположение и отговаря за спазване на нормативната уредба за времето на дежурства;
Граждански договори – обработка на възнагражденията по граждански договори – хонорар сметки, служебни бележки и рекапитулации;
Участва в изготвянето на справки, служебни бележки и други документи по заявка на служителите;
Изготвя справки за персонала за нуждите на мениджмънта;
Участва и подпомага разработването на фирмени заповеди, правилници и други вътрешни документи;
При необходимост консултира мениджмънта по трудовоправни и осигурителни въпроси;
Оказва практическа помощ на другите структурни звена по уреждане на трудовоправни и осигурителни въпроси и дава необходимите консултации на персонала;
Участва в създаването и публикува длъжностни характеристики;
Поддържа информацията в пълна конфиденциалност, активно работи за гарантиране и запазване поверителността на данните, свързани със служителите.
Спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение.

Изисквания:

Висше икономическо образование;
Минимум 3 години опит на подобна позиция;
Компютърна грамотност със задълбочени познания за работа с електронни таблици (MS Excel);
Опит при сумирано изчисляване на работното време и при работа на дежурство и разположение;
Познаване на нормативната уредба, свързана с трудовото и осигурително законодателство;
Умения за работа в екип, отговорен, прецизен и дискретен;
Способност за работа под напрежение;
Много добро владеене на английски език;
Опит при работа със специализиран софтуер;
Добри презентационни умения.

Предлагаме:

Мотивиращо възнаграждение;
Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Фирмено обучение;

Menu