Sofia
Постоянна

Търсим Риск Мениджър,който да се присъедини към екипа на отдел „Управление на риска“.

Задължения на кандидата:

Осигурява установяване, измерване и надлежно докладване на всички съществени рискове, свързани с дейността на инвестиционния посредник;
Участва активно в разработването на стратегията за поемането и управлението на рисковете на ИП и във вземането на решения, свързани с управлението на всички значими рискове;
Изготвя справки и отчети за поетите рискове, съобразно размера на регулаторния капитал, за регулаторни и мениджърски цели;

Изисквания към кандидата:

Висше образование – Финанси, Икономика или друга подобна област;
Минимум три години опит в:
– дружества от небанковия финансов сектор
– банка
– държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт
– регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор
– на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор
Отлично владеене на английски език;
Отлични компютърни умения и задълбочени познания за работа с MS Excel;
Aаналитично мислене;
Комуникативност и умения за работа в екип;
Опит на аналогична позиция ще се счита за предимство;

Нашето предложение:

Възможност за професионално и кариерно развитие;
Конкурентно възнаграждение и социален пакет;
Спонсориране за Мултиспорт карта;
Допълнително здравно осигуряване;
Добра работна атмосфера, съчетана с добра офис локация;
Обучение за работа със специализирани информационни системи.

Menu