Sofia

В момента търсим ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЦЕХ, който да се присъедини към екипа на Инструменталното производство.

Основна цел на работата: Да осигурява качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията и извършва метрологични измервания, анализи и изготвя отчети.

Основни задължения:

Да съставя и редактира процедури и работни инструкции за контролни операции в Инструменталното производство;
Да обработва документи, свързани с рекламации;
Да обявява извънредна ситуация в случай на несъответствие;
Да въвежда корективни и превантивни действия и проследява резултатите от прилагането им;
Да участва в разработката и внедряването на нови продукти;
Да създава и проверява програми за измерване на детайли и сглобени възли на трикоординатна измервателна машина използвайки PC-DMIS софтуер;
Да участва в обучението на операторите и индиректен персонал и да прави записи за проведените обучения;
Да участва в заявяването и усвояването на ново оборудване;
Да извършва контролни операции и калибриране на измервателно оборудване съгласно годишния график;
Да взема решение при констатирани несътветствия и да анализира получените несъответствия;
Да провежда вътрешни одити съгласно одобрения план;
Да изготвя 8D отчети и да участва в QRQC дейностите;
Да изпълнява и други задачи, възложени от прекия ръководител в рамките на притежаваните компетенции;

Изисквания:
Висше техническо образованиe (магистърска/ бакалавърска степен) по машинно инженерство;
Познаване на технологичния процес и производственото оборудване в ИП;
Опит и умения за работа с прецизна измервателна техника – измервателен микроскоп, 3D измервателна машина, компаратор, микрометър,измервателни часовници;
Разширени познания за принципите на GD&T – geometric dimensioning and tolerancing – ISO 1101 и тяхната връзка с извършваните измервания.
Способност да се използват тези знания за улесняване на комуникацията между конструктори, производство и метрология;
Умения за разчитане на сложни технически чертежи и спецификации и определяне на методи за измерване на съответните изделия;
Ползване на CAD/CAM софтуер CREO – основни познания;
Oпит и умения за намиране на първопричините за отчетени несъответствия и идентифициране на модели за предотвратяване на повторното им появяване;
Опит в създаването на измервателни приспособления със съдействието на конструктори и технолози;
Засилено внимание към отделните елементи на измерването, позволяващо необходимата точност и надеждност на процеса;
Познаване на стандарт IATF 16946;
Владеене на английски език на ниво B2– работа с техническа документация;
Компютърна грамотност- MS Office
Умения за работа в екип и спазване на поставените крайни срокове;
Готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;
Умение за работа с конструктивна и технологична документация, стандарти, норми.

Ние предлагаме:
Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Фирмено обучение;

Menu